Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti tance a pořádání kulturních a společenských akcí pod obchodní značkou "Czech Para Dance Sport" společností Czech Para Dance Sport, z.s. se sídlem Žitavského 518, Zbraslav, Praha. PSČ 15600, IČ: 09776877 v OR vedeném MS v Praze, oddíl L, vložka 74302 (dále jen "Czech Para Dance Sport")

Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související snavštěvováním kulturních a společenských akcí včetně jednorázových seminářů pořádaných Czech Para Dance Sport mezi klientem a Czech Para Dance Sport.
 2. Klientem Czech Para Dance Sport je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s Czech Para Dance Sport smlouvu některým z následujících způsobů:
  1. zakoupením vstupenky, voucheru, lekce, kurzu online na webu: www.pragueparadance.cz (dále jen "web")
  2. nabytím vstupenky, voucheru jiným způsobem než způsobem uvedeným pod písm. a.. tohoto odstavce.

Klientem je i osoba, která k uzavření smlouvy některým ze způsobů a. až b. zmocnila jinou osobu (např. taneční partner či rodinný příslušník). Tato osoba je povinna seznámit klienta s Obchodními podmínkami. Uzavřením smlouvy jedním ze způsobů uvedených v bodech a. až b. výše klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 1. V případě, že klient Czech Para Dance Sport není plně svéprávný, činí za něj právní jednání, ke kterým není s ohledem na jejich povahu způsobilý sám klient, jeho zákonný zástupce, příp. opatrovník.
 2. Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:
  1. akcí události pořádané Czech Para Dance Sport přístupné návštěvníkům, jako jsou například taneční soutěže, plesy, taneční lekce, tančírna, semináře, kongresy, soustředění, apod.,
  2. vstupenkou doklad prokazující právo klienta navštívit konkrétní akci.
 3. Pokud je smlouva mezi Czech Para Dance Sport a klientem uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, nese náklady na použití těchto prostředků v plné výši klient. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého klient pro uzavření smlouvy využívá. Ze strany Czech Para Dance Sport nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.
 4. Smlouva je mezi Czech Para Dance Sport a klientem uzavřena na dobu určitou a končí skončením příslušné akce, případně též před touto dobou způsoby uvedenými v těchto Obchodních podmínkách.
 5. S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi Czech Para Dance Sport a klientem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.
 6. V případě uzavření smlouvy některým z prostředků komunikace na dálku zašle Czech Para Dance Sport klientovi neprodleně po provedení platby potvrzení o obsahu uzavřené smlouvy včetně vstupenky, voucheru, shrnutí objednávky či voucheru ve formátu PDF a těchto Obchodních podmínek ve formátu PDF, a to na emailovou adresu, kterou klient pro tento účel uvedl při vyplňování elektronické objednávky poskytované služby.
 7. Czech Para Dance Sport ukládá uzavřené smlouvy a objednávky doručené v elektronické podobě a uchovává je po dobu tří let od skončení příslušné akce, pokud právní předpisy nestanoví povinnost uchovávat je po dobu delší. Czech Para Dance Sport umožní klientovi přístup ke smlouvě, kterou s klientem uzavřela, byla-li taková smlouva uzavřena písemně, pokud o to klient požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu info@paradance.cz.
 8. Jednotlivé technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy on-line, jsou následující:
  1. v případě nabytí vstupenky, voucheru na seminář, lekce on-line na webu
   1. Klient zvolí seminář, lekce, kterých se chce zúčastnit a na které je přihlášení s ohledem na jeho kapacitu podle aktuálních informací uvedených na příslušné stránce možné, čímž zobrazí objednávku – přihlášku na příslušný seminář.
   2. Klient vyplní údaje, které jsou ve formuláři objednávkového formuláře požadovány, a zaškrtnutím příslušného pole vysloví souhlas s těmito Obchodními podmínkami. S Obchodními podmínkami má klient možnost seznámit se prostřednictvím odkazu umístěného u tohoto zaškrtávacího pole nebo odkazu "VOP" v sekci "O nás" přístupné z kteréhokoli místa internetových stránek webu.
   3. Před kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" je klientovi umožněno zkontrolovat údaje zadané do přihlášky a tyto údaje v případě potřeby měnit. Kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" je klient přesměrován na 3D zabezpečenou platební bránu, kde vyplní údaje své platební karty, po jejichž úspěšném ověření se platba přiřadí k objednávce, případně je vyzván k platbě převodem a platba se poté přiřadí k objednávce a je uzavřena smlouva mezi klientem a Czech Para Dance Sport.
  2. Czech Para Dance Sport není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Pro poskytnutí služeb Czech Para Dance Sport neplatí žádná omezení mimo těch, která vyplývají z těchto Obchodních podmínek.
  4. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyce. Smlouvu mezi Czech Para Dance Sport a klientem je možné uzavřít pouze v českém jazyce či anglickém jazyce.
  5. Na akcích Czech Para Dance Sport typu taneční soutěže, je klient povinen se řídit "Pravidly soutěže"

Termíny a místo konání, vyhrazení práva změn akcí

 1. Termíny a místa konání akcí pořádaných Czech Para Dance Sport jsou zveřejněny na webu a ke konkrétní akci jsou vyznačeny viditelně na první straně vstupenky, voucheru, voucheru na akci. Doba od uzavření smlouvy mezi Czech Para Dance Sport a klientem do skončení akce je zároveň dobou, po kterou smlouva uzavřená mezi Czech Para Dance Sport a klientem zavazuje smluvní strany.
 2. Czech Para Dance Sport je ve výjimečných případech oprávněna změnit čas, místo a program konání akce. Tuto změnu je Czech Para Dance Sport povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času, místa nebo programu konání akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany Czech Para Dance Sport.
 3. Neúčast klienta na akcích nezakládá nárok klienta na jakoukoli kompenzaci ze strany Czech Para Dance Sport.
 4. V případě odvolání účasti klienta na individuálních lekcích v době kratší než 36 hodin před jejich plánovaným začátkem, je klient povinen cenu celé této lekce uhradit jako kompenzaci za ušlý zisk. Neuhrazením částky vzniká Tanci pro všechny právní nárok na její vymáhání.
 5. Při zrušení akce má právo klient na vrácení ceny objednané služby (vstupenka, startovné, lekce, semináře, apod.). Czech Para Dance Sport si vyhrazuje právo ponížit tuto cenu o administrativní náklady, které mohou dosáhnout maximálně 20% ceny.

III.

Předepsané oblečení akce, přístup akce, provozní a bezpečnostní pravidla sálů

 1. Vzhledem k tomu, že akce pořádané Czech Para Dance Sport jsou svojí povahou společenské, je klient povinen respektovat předepsané oblečení, které je pro danou akci vyžadováno. Předepsané oblečení na akci je specifikováno vždy v popisu na webu na danou akci.
 2. Do všech tanečních sálů, ve kterých pořádá Czech Para Dance Sport své akce, je vstup povolený pouze v čisté taneční obuvi či společenské obuvi vhodné k tanci.
 3. Nedodržení předepsaného oblečení a obutí může být důvodem pro nevpuštění na akci ze strany Czech Para Dance Sport nebo jím oprávněné osoby, případně vykázání z akce.
 4. Svršky a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) je nutné před začátkem akce uložit v šatně. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních ani estetických důvodů dovoleno.
 5. Přístup na akci je povolen jen návštěvníkům s platnou vstupenkou, voucherem na tuto konkrétní akci. Czech Para Dance Sport je oprávněna uzavřít vstup do sálu v případě vyčerpání kapacity sálu, takové uzavření se však netýká návštěvníků se vstupenkou, voucherem zakoupenými v předprodeji.
 6. Do sálů, ve kterých Czech Para Dance Sport pořádá své akce, je zakázáno vnášet:
  1. zbraně, pyrotechniku, plechovky a jiné nebezpečné předměty,
  2. omamné, návykové nebo toxické látky.
 7. Czech Para Dance Sport je oprávněna provádět při vstupu na akce kontrolu a identifikaci klientů včetně kontroly předmětů vnášených do sálu. Klientům, kteří se odmítnou podrobit této kontrole, nemusí být vstup na akci umožněn. V takovém případě nenáleží klientům jakákoli kompenzace.
 8. Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných či návykových látek může být zakázán vstup na akci Czech Para Dance Sport nebo mohou být v tomto stavu z akce vykázáni.
 9. Všechny sály, ve kterých Czech Para Dance Sport pořádá své akce jsou nekuřácké. Klient se zavazuje v těchto prostorách nekouřit, a to včetně elektronických cigaret. Kouření je povoleno výhradně na veřejném prostranství venku před budovami, pokud to nevylučuje obecně závazný právní předpis.
 10. Klienti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená majiteli a provozovateli jednotlivých sálů, v nichž Czech Para Dance Sport pořádá své akce, která jsou zřetelně vyvěšena v prostorách, kde se tyto akce konají. Klienti jsou povinni respektovat pokyny Czech Para Dance Sport a jí pověřených osob a pracovníků bezpečnostní a požární služby a těmito pokyny se řídit.
 11. Klientům, kteří nebyli vpuštěni na akci, nebo z ní byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení některého z výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení vstupného a Czech Para Dance Sport není povinna poskytnout jim ani jinou formu kompenzace za akci, na kterou nebyli vpuštěni nebo ze které byli vykázáni.

Pořizování audiovizuálních záznamů

 1. Na akcích pořádaných Czech Para Dance Sport mohou být pořizovány ze strany Czech Para Dance Sport audiovizuální záznamy – především fotografie a video.
 2. Klient uzavřením smlouvy specifikované v čl. I. odst. 2. těchto Obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na webu Czech Para Dance Sport, stránkách Czech Para Dance Sport na sociálních sítích nebo použity na jiných propagačních materiálech Czech Para Dance Sport.
 3. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.
 4. Pořizování audiovizuálních záznamů z akcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem Czech Para Dance Sport je dovoleno pouze se souhlasem pořadatele dané akce. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy třetích osob bez jejich svolení a dále narušovat při pořizování záznamů průběh akce. Za narušování průběhu akce je považováno především vcházení na parket mezi tančící účastníky akce, na pódium apod.
 5. Pokud Czech Para Dance Sport zpřístupní klientovi taneční materiály (například popisy tanců a figur, video demonstrace kroků apod.), zavazuje se klient, že tyto materiály bude používat výhradně pro svou vlastní potřebu a neposkytne je ani nezpřístupní třetím osobám.V případě porušení tohoto pravidla má Czech Para Dance Sport právo na náhradu škody, která by jí takovým jednáním klienta byla způsobena.

Platební podmínky

 1. Aktuální ceny jednotlivých akcí jsou uvedené na webu Czech Para Dance Sport. Ceny lekcí, lekcí, vstupenek, voucheru jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nad rámec aktuálních cen není klient povinen platit Czech Para Dance Sport žádné náklady na dodání služeb Czech Para Dance Sport; náklady na dodání služby, které vzniknou na straně klienta v souvislosti s čerpáním služby (např. náklady na dopravu na místo konání akce, parkovné apod.) si klient hradí sám.
 2. Czech Para Dance Sport přijímá platby v hotovosti u lektorů Czech Para Dance Sport, platebním převodem a dále též platební kartou on-line na webu bezprostředně při zakoupení příslušné akce.
 3. Cena za akci je splatná při zakoupení vstupenky, voucheru, a to buď v hotovosti při osobním zakoupení vstupenky, voucheru, nebo on-line platbou platební kartou při zakoupení vstupenky, voucheru prostřednictvím internetových stránek webu či platbou převodem. Zaplacené vstupné je nevratné a vstupenka, voucher se nevyměňuje. V případě ztráty či krádeže nebude vstupenka, voucher nahrazena novou a ze strany Czech Para Dance Sport nebude poskytnuta žádná kompenzace. Klient bere na vědomí, že vstupenka, voucher obsahuje unikátní čárový kód či číselný kód, který lze využít pouze pro jeden vstup na akci. Je odpovědností klienta, aby v objednávce vstupenky, voucheru uvedl správný email. Vstup na akci je umožněn pouze při prvním využití vstupenky, voucheru s čárovým, číselným kódem. Při nevyužití vstupenky či voucheru k datu jejich platnosti není ze strany Czech Para Dance Sport poskytována žádná kompenzace. Stejně při zneužití vstupenky, voucheru není za neumožnění vstupu ze strany Czech Para Dance Sport poskytována žádná kompenzace.

Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

 1. Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a jednáním Czech Para Dance Sport, ostatním klientům Czech Para Dance Sport a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu Czech Para Dance Sport bezodkladně uhradit v plné výši.
 2. V případě, že klient škodu v plné výši neuhradí, je Czech Para Dance Sport oprávněna znemožnit klientovi navštěvovat akce pořádané Czech Para Dance Sport.
 3. Czech Para Dance Sport neodpovídá za případná zranění klienta (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem a během akce.
 4. Účast v na akcích je dobrovolná a klient se jich účastní na vlastní riziko.
 5. Czech Para Dance Sport je povinna plnit klientovi bez vad. Klient je povinen vytknout vadu plnění bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od konání akce, při které měla být vadná služba poskytnuta, písemně dopisem zaslaným na adresu sídla Czech Para Dance Sport nebo e-mailem zaslaným na adresu info@tanecprovsechny.cz. Pokud klient nevytkne vadu včas a Czech Para Dance Sport namítne opožděné vytknutí, soud klientovi právo z vadného plnění nepřizná.
 6. Je-li realizovaná služba zprostředkována Czech Para Dance Sport a plněna subdodavatelem, Czech Para Dance Sport nenese zodpovědnost za plnění bez vad a tato přechází k tíži subdodavatele.
 7. Czech Para Dance Sport nebo její pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Czech Para Dance Sport s klientem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této doby se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 8. Je-li vada služby odstranitelná, může se klient domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené slevy. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně požívat, může klient buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. Klient, kterému náleží práva z vadného plnění, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv; právo na náhradu je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak soud klientovi právo nepřizná, pokud Czech Para Dance Sport namítne opožděné uplatnění práva na náhradu nákladů.
 9. Po vyřízení reklamace Czech Para Dance Sport klientovi vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 10. Czech Para Dance Sport vydá klientovi na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

VII.

Zpracování osobních údajů

 1. Za účelem pořádání akcí a umožnění účasti klientů na těchto akcích Czech Para Dance Sport zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro realizaci akce a identifikaci klientů s jejich platnými vstupenkami a vouchery. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání akcí. Zpracování osobních údajů klienta je upraveno v samostatném dokumentu "Informace o zpracování osobních údajů",který je dostupný na webu.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Obchodních podmínek jako celku.
 2. Těmito Obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci Czech Para Dance Sport nebo klientů.
 3. Nestanoví-li písemné ujednání mezi Czech Para Dance Sport a klientem jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi Czech Para Dance Sport a klientem tyto Obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Pokud mezi Czech Para Dance Sport a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adresehttps://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.
 5. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoliv na webu Czech Para Dance Sport a potenciální klient má možnost seznámit se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.
 6. Tyto Obchodní podmínky jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, a je možné je uchovat a opakovaně zobrazovat.
 7. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2021

V Praze dne 1. 1. 2021